Provozní řád a Obchodní podmínky

 1. Návštěvníci vstupují do Divadla Oskara Nedbala Tábor hlavními vchody z čela budovy. Pobyt a vstup do divadla je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu. Provozní řád je k dispozici na pokladně divadla a na www.divadlotabor.cz.
 2. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat pořádek a čistotu.
 3. Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 4. V době provozu šaten jsou návštěvníci povinni odložit své svršky.
 5. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny uvaděček a služby u představení, případně členů preventivní požární hlídky.
 6. Divadlo Oskara Nedbala Tábor si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek, osobu, která svým jednáním a chováním ruší či jinak obtěžuje ostatní návštěvníky, případně narušuje chod Divadla Oskara Nedbala Tábor. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. provoznímu řádu a jiným právním předpisům.
 7. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 8. Každá osoba vstupující do divadelních sálů je povinna se prokázat platnou vstupenkou.
 9. V budově Divadla Oskara Nedbala Tábor je zakázáno:
  - kouření a manipulace s otevřeným ohněm
  - používání mobilních telefonů, fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů při představeních
  - vodění zvířat do budovy
  - vnášení alkoholických nápojů, potravin a jejich konzumace
 10. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom zaměstnance divadla. Divadlo Oskara Nedbala Tábor nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 11. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou závadu ihned nahlásit zaměstnanci divadla.
 12. Evakuace osob je stanovena Evakuačním plánem, který je součástí dokumentace požární ochrany. Evakuaci objektu řídí velitel preventivní požární hlídky, který postupuje v souladu s těmito plány. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny únikové východy. Za evakuaci návštěvníků jsou odpovědní členové preventivní požární hlídky.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Divák zakoupením vstupenky přistupuje na následující obchodní podmínky:

- Změna programu vyhrazena.
- Změna termínu vyhrazena.
- Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani nevyměnit. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Veškeré slevy z plného vstupného lze uplatnit pouze při nákupu vstupenek v pokladně divadla.
- Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Vstupenky lze vrátit pouze v pokladně divadla.
- V případě zrušeného představení lze vstupenky vrátit či vyměnit v pokladně divadla nejpozději do 14 dnů od původního data představení, anebo dle pokynů ředitelky divadla.
- Při změně termínu zůstávají vstupenky v platnosti.
- Při změně titulu uváděném v předplatném, zůstávají vstupenky v platnosti.
- Jakýkoli cizí zásah na vstupence ji činí neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
- Po začátku představení negarantujeme možnost vstupu do hlediště.
- Pořizování audio nebo video záznamů v průběhu představení je zakázáno.
- Nevyzvednutá rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.